DE +48 510 697 711 | PL +48 500 510 338 centrumseniora.biuro@gmail.com

Usługi Gastronomiczno-Rekreacyjne Urszula Pinkawa realizuje projekt unijny pod nazwą „Budowa domu opieki dla osób niesamodzielnych w Jemielnicy przez firmę Usługi Gastronomiczno-Rekreacyjne Urszula  Pinkawa”.

  • Cel projektu:
    Projekt ma na celu lepsze dostosowanie infrastruktury społecznej do wyzwań demograficznych regionu. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie placówek zapewniających dzienną opiekę (15 miejsc) oraz całodobową opiekę (30 miejsc).
  • Planowane efekty:

Celem głównym projektu jest lepsze dostosowanie infrastruktury społecznej do wyzwań demograficznych regionu. Rezultatem projektu będzie zwiększenie wydajności świadczenia usług

opiekuńczych/asystenckich w województwie opolskim. Misja powstałych placówek będzie oparta na 4 głównych zasadach:
– usługi będą świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowymi i rodzinnym;
– świadczone usługi będą prowadzone w sposób umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i decyzjami, które ich dotyczą;
– świadczone usługi będą prowadzone w sposób zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszani do mieszkania razem;
– wymagania organizacyjne nie będą miały pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców. Placówka będzie świadczyła usługi opiekuńcze/asystenckie w formie nieinstytucjonalnej.

Tym samym projekt w sposób bezpośredni wpłynie na realizację celu działania 10.1.2 RPO WO.

Liczba osób korzystających z dziennych domów opieki 5 osób/rok

                              Liczba osób korzystających z placówek zapewniających całodobową opiekę 15 osób / rok

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 1 osoba / rok

  • Całkowita wartość projektu 13 290 507,70 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich 7 309 779,22 zł
  • Procent poziomu wsparcia 55 %